ساختمان شیطان که در عربستان سعودی با نام ابراج البیت خوانده میشود و پس از اتمام ساخت آن پنجمین برج بلند جهان میشود توسط  نورمن فاستر که از بزرگترین سازندگان آبلیسک در جهان است(آبلیسک یکی از نماد های مهم ماسونی است که در همه جای جهان وجود دارد که درمورد آن حتما در این وبلاگ خواهید دید)در حال ساخت میباشد.

 

 

حال بگوییم نیت پشت پرده ی ساخت این بنا چیست؟

 

این ساختمان ۷۲ طبقه دارد که ۷۲ درفراماسونری عدد قدرت شیطان است ودرنهایت در روز۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ درساعت ۱۱:۱۱ دقیقه(۱۱ مقدسترین عدد ماسون هاست ) سایه ی این ساختمان بر  روی خانه ی کعبه می افتد که نماد چیرگی و تسلط شیطان بر خانه توحید است

 .

ببین کار بشر به کجا رسیده که کسانی که ادعای مسلمانی میکنند اجازه میدهند که این ساختمان کذایی در کنار قبله ی مسلمانان جهان ساخته شود و حتی آنقدر هم بی فکر و پست باشد که بخواهد سایه ی این ساختمان بر روی خانه ی توحید بیفتد که بگویند دیگر کار خدا تمام است. لعنت خدا بر این وهابیان کور دل..